COVID-192021-01-11T17:20:32+01:00

Het Streekfonds en COVID-19

Laptops gezocht voor digitaal afstandsonderwijs!

Vorig najaar konden scholen financiële steun aanvragen voor de uitbouw van digitaal afstandsonderwijs voor kansarme jongeren. Omwille van het groot aantal aanvragen kon toen helaas niet in alle noden worden voorzien. Daarom doet het Streekfonds nu in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een oproep naar bedrijven om hun gebruikte laptops te schenken.

Alle toestellen zijn welkom op voorwaarde dat ze niet ouder zijn dan vijf jaar, dat scherm en klavier in goede staat zijn en dat het toestel beschikt over een goed functionerende oplader. Vanaf vijf toestellen kunnen deze worden opgehaald bij het bedrijf zelf, bij minder dan vijf toestellen wordt gevraagd om de laptops bij het Streekfonds (Broelkaai 6 in Kortrijk) binnen te brengen.

In nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen zullen de laptops op een neutrale en correcte manier en op basis van de noden worden (her)verdeeld over scholen in gans West-Vlaanderen. Huis van het Leren vzw zal samen met drie afdelingen van CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) instaan voor het inspecteren, reviseren en gebruiksklaar maken van de gedoneerde toestellen.

Ik schenk mijn laptop(s)

Het Streekfonds en COVID-19

Het Streekfonds West-Vlaanderen lanceerde in 2020 samen met diverse partners meerdere projectoproepen voor financiële steun voor organisaties die werden getroffen door de coronacrisis. Naast projectoproepen voor woonzorgcentra, armoedeorganisaties en onderwijsinstellingen, konden ook tal van andere initiatieven en acties rekenen op financiële ondersteuning door het Streekfonds.

In totaal zal er in 2020 via het Streekfonds meer dan één miljoen euro aan financiële steun worden toegekend. Dit is ongeveer een viervoud van wat in een ‘normaal’ jaar door het Streekfonds wordt toegewezen. Het uitzonderlijk hoog bedrag is in belangrijke mate te danken aan de steun van de Provincie West-Vlaanderen, maar evenzeer aan de zeer gulle bijdragen van heel wat private bedrijven en particuliere schenkers. Ook de nauwe samenwerking met het nieuwe Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting is voor het Streekfonds een belangrijke stap om in de toekomst nog meer te kunnen inzetten op het ondersteunen van ‘geëngageerd menselijk kapitaal’ in onze provincie.

Woonzorgcentra

De Provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds lanceerden een projectoproep voor woonzorgcentra die omwille van de coronacrisis geconfronteerd worden met uitzonderlijke kosten voor de ondersteuning van bewoners en/of personeel dat rechtstreeks in contact komt met de bewoners.

Om de beperkte middelen zo goed als mogelijk tot bij de meest kwetsbare groepen te krijgen, werd voorrang gegeven aan woonzorgcentra waar relatief meer kansarme ouderen verblijven. Mede dankzij extra Europese middelen konden in totaal 80 West-Vlaamse Woonzorgcentra rekenen op een financieel ruggensteuntje van 5.000 euro om tegemoet te komen in de meest urgente kosten naar aanleiding van de coronacrisis.

Armoedeorganisaties

Omdat in deze onwezenlijke tijden van corona mensen in armoedeen maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren vaak extra hard worden getroffen, organiseerde het Streekfonds een projectoproep om organisaties te ondersteunen die zich specifiek inzetten voor deze doelgroepen.

De financiële ondersteuning bedroeg minimaal 1.000 euro en maximaal 5.000 euro per organisatie en kon enkel worden aangevraagd voor noodzakelijke, maar uitzonderlijke en tijdelijke kosten ten gevolge van de coronacrisis. In totaal konden 39 van de 48 organisaties en verenigingen die een ondersteuningsaanvraag indienden rekenen op financiële ondersteuning, goed voor in totaal meer dan 100.000 euro. Deze oproep kreeg ook de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Onderwijsinstellingen

Omwille van de coronacrisis werd noodgedwongen en versneld overgeschakeld naar (meer) digitaal onderwijs. Kwetsbare kinderen en jongeren dreigen hierbij echter uit de boot te vallen omdat zij of hun directe omgeving niet steeds beschikken over de nodige digitale vaardigheden en/of infrastructuur (incl. internet). Om hieraan tegemoet te komen, lanceerde het Streekfonds West-Vlaanderen een oproep voor West-Vlaamse scholen en onderwijsinstellingen die tijdens de coronacrisis extra geconfronteerd worden met kwetsbare kinderen en jongeren. De Provincie West-Vlaanderen heeft hierbij een budget vrijgemaakt voor de ondersteuning van gerichte initiatieven die inspelen op de noden van de meest kwetsbare groepen.

Andere initiatieven

Naast de projectoproepen voor woonzorgcentra, armoedeorganisaties en organisaties die zich inzetten voor kwetsbare jongeren, werd ook 25.000 euro ingezet voor de ondersteuning van tal van andere initiatieven en acties naar aanleiding van de coronacrisis.

Zo worden in samenwerking met BK6 kleinschalige en creatieve burgerinitiatieven ondersteund die in deze moeilijke tijden zorgen voor meer sociale connectie.

En ook kans-zoekende studenten die al steun kregen via Fonds LISA maar omwille van de coronacrisis geen studentenjob meer konden uitvoeren, konden rekenen op extra steun.

Ga naar de bovenkant