De Muziekbank2018-10-10T08:10:28+00:00

De Muziekbank

“De Muziekbank” is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen waarbij we middelen inzamelen voor de aankoop van muziekinstrumenten voor kansarme kinderen en/of jongeren in West-Vlaanderen of financiële steun geven aan muziekprojecten voor diezelfde doelgroep. Het project sluit daarbij naadloos aan bij de actie ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ waarbij we de voorbije jaren al meer dan 300 projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren in West-Vlaanderen steunden.

Met “De Muziekbank” willen we ons heel specifiek richten op de groeiende groep kinderen en jongeren die een muziekopleiding aan een academie of muziekschool stopzetten vanaf het moment dat van hen verwacht wordt dat zij zelf hun instrument bekostigen. Door de groeiende kans-armoede zijn er steeds meer gezinnen voor wie een dergelijke – soms zware – investering absoluut onhaalbaar is. Vaak wordt er door de organisaties zelf actief mee naar een oplossing gezocht, maar deze kunnen ook niet op elke vraag een antwoord bieden. Bijkomend gebeurt het ook dat vele ouders terughoudend zijn om hiervoor steun te vragen en moeten de kinderen soms noodgedwongen een ‘goedkopere’ hobby kiezen.

Via “De Muziekbank” willen we hier zoveel mogelijk aan tegemoetkomen, bijvoorbeeld door aankoop  van (een) instrument(en), revisie van beschikbare instrumenten, organisatie van workshops, ondersteuning met didactisch materiaal, … , rekening houdend met de beschikbare middelen van het fonds en steeds in overleg met de betrokken organisaties.

Klik hier voor meer informatie voor financiële steun door de Muziekbank.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens